Seminariepass 4

TORSDAG 8 OKTOBER KL. 13.40-14.10

Samverkan kring IT-tjänster – är det möjligt? – De juridiska förutsättningarna för samverkan

Lokal: Plenum
Seminariespår: Styrning & Samverkan

Utveckling och förvaltning av IT-system är kostsamt och resurskrävande. För offentlig sektor är emellertid ett väl
fungerande IT-stöd i de allra flesta fall helt avgörande för att verksamheten överhuvudtaget skall kunna fungera.
Man har i detta sammanhang mycket att vinna på erfarenhetsutbyte och inköpssamverkan. Men reglerna är
snåriga och få offentliga beställare vågar utsätta sig för de risker som uppkommer vid samverkan. Lär dig mer
om de juridiska förutsättningarna för olika samverkansformer.
Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl och Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus

Personlig integritet i molnet – en blixt från klar himmel?

Lokal: Monteringen
Seminariespår: Säkerhet & Integritet

Som beslutsfattare inom offentlig sektor ställs du inför höga krav och stora förväntningar på effektivt ledningsstöd,
efterlevnad av regelverk och att erbjuda en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Ta del av tips och checklistor för
att ta hållbara beslut när det kommer till molntjänster. Vilka är för- och nackdelarna med molntjänster och hur ser de
rättsliga förutsättningarna ut? Så vänder du hantering och skydd av personlig integritet från en börda till en möjlighet.
Fredrik Rehnström, Vice VD och Hans Dahlquist, Affärsområdeschef Risk och säkerhet, Rote Consulting
Klicka här för att ta del av presentationen

Uppföljning av IT-kostnader i staten

Lokal: Snickeriet
Seminariespår: Värdeskapande digitalisering

ESV har uppdraget att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas IT-kostnader, inhämta information
om vilka st a IT-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. ESV skall också utarbeta förslag till
hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas IT-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens
digitalisering kan följas upp.
Magnus Gunnarsson, Utredare och Leif Lind, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Öppen källkodsbaserad informationshantering inom offentlig förvaltning

Lokal: Avance
Seminariespår: E-förvaltning i praktiken

Öppen källkodsbaserade ärende-, dokument-, diarie- och e-arkivlösningar har fått starkt fotfäste inom offentlig förvaltning
på kort tid. Vi kommer här redogöra på vilka grunder offentliga organisationer väljer dessa lösningar och förtjänsterna
som upplevs i verksamheten.
Linus Valdemarsson, Projektledare och Arkivarie, Svenska Kraftnät.
Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL: E-förvaltning i skogen – behövs internet för att släcka en skogsbrand?

Lokal: Tändkulan
Seminariespår: Kommunikation & Medborgardialog

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 ställde nya krav på kommunikation och IT. Hur bygger man upp tillgång
till internet och stödsystem långt utanför bredbandsnäten och mobilmaster. Detta samtidigt som flera orter måste
utrymmas? Lyssna på erfarenheterna och fundera på hur du löser uppgiften om den händer i din kommun.
Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad, Johan Ahlström, Riskingenjör, Västerås stad

Värdet av samordning vid utveckling av e-hälsa

Lokal: Cuisinen
Seminariespår: Välfärdsteknologi

Vilka utmaningar stöter man på vid samordning och vilka är vinsterna? Hur kan myndigheter och förvaltningar dra
nytta av vinster som uppstår vid samordning? Ta del av erfarenheterna.
Anders Milton, seniorkonsult och delägare i Isak (tidigare ordförande och VD i Läkarförbundet, ordförande i SACO,
Svenska Röda Korset, World Medical Association, ledamot av 2005 års katastrofkommission)